Vedtægter

Her kan du læse Vilslevgruppens vedtægter, godkendt af revisor, driftsgruppe og bestyrelse.


§1 Grundlæggende


Foreningens navn

Vilslevgruppen

Hjemsted

Haderslev

Beskrivelse

Vilslevgruppen er foreningen for unge med organsvigt, som enten er transplanteret eller skal transplanteres i fremtiden. Vilslevgruppen er en almennyttig, uafhængig, upolitisk (NGO) og nonprofit (NPO) patientforening, som arbejder for at sætte fokus på organdonation i Danmark gennem ærlig og åben formidling af unges sårbare historier på Vilslevgruppens sociale medier samt forbedre vilkårene for de unge, som lever med alvorlig kronisk sygdom og har transplantation inde på livet, som følge af organsvigt. Vilslevgruppen ønsker at forbedre og forsøde tilværelsen for unge mellem 15-30 år før, under og efter et transplantationsforløb. 

Foreningen er stiftet af Karoline Gyldenstjerne Pape, Anne-Dorte Vilslev og Ole Vilslev d. 26. november 2023.


§2 Formål


Formål

Vilslevgruppen arbejder overordnet for at forbedre forholdene omkring organdonation og transplantation, som behandling ved svigt af livsvigtige organer. Målet er at forbedre tilværelsen for danskere, som rammes af organsvigt og derigennem berøres af organtransplantation med særligt fokus på unge mellem 15-30 år, samt at nedbringe ventetiden, så færre dør imens de venter på et nyt organ.

Dette søges opnået ved…

 1. at hæve donorraten i Danmark, så ventetiden på et nyt organ mindskes, og så færre danskere på venteliste til et nyt organ dør af organsvigt.

 2. at støtte og forbedre vilkårene for de unge mellem 15-30 år, der grundet en kronisk livstruende sygdom, står på venteliste til et nyt organ eller har modtaget et nyt organ.

 3. at forsøde livet for disse alvorligt syge danskere før, under og efter et transplantationsforløb, blandt andet ved psykologhjælp, træning og særlige oplevelser.

 4. at oplyse danskerne om vigtigheden af organdonation ved at bringe nyheder og fakta om organdonation og transplantation.

 5. at iværksætte initiativer og aktiviteter med det formål at indsamle midler til foreningens arbejde som beskrevet ovenfor.


Foreningens formål søges opnået ved...

 • At oplyse og informere om organdonation og foreningens budskaber via de sociale medier.

 • At deltage i den offentlige debat om organdonation.

 • At støtte unge med organsvigt, så deres tilværelse forbedres før og efter organtransplantation.

 • Andre aktiviteter til fremme af foreningens mål.

Foreningens økonomiske grundlag søges tilvejebragt gennem...

 • Offentlige og private tilskud og donationer.

 • Bidrag og støtte fra erhvervslivet og fonde.

 • Forskellige former for indsamlinger og andre foreningsaktiviteter.

 • Salg af foreningens merchandise.

Foreningens midler skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om placering af ikke-erhvervsdrivendes foreninger/fondes midler.


§3 Værdier


Værdier

 1. Gennemsigtighed
  Vi holder os selv ansvarlige for, at de midler vi modtager anvendes med størst mulig effekt og kan følges hele vejen fra donation til aktion.

 2. Troværdighed
  Vi fortæller tingene som de er og sætter dem ind i den rette sammenhæng - og kan til hver en tid dokumentere de udsagn, som kommer til udtryk i vores kommunikation.

 3. Engagement
  Vi arbejder dedikeret på at redde liv og forbedre vilkårene for de kronisk syge danskere, der rammes af organsvigt. Ingen skal dø af organsvigt!


§4 Medlemmer


Medlemmer


 1. Betingelser
  Vilslevgruppens Medlemmer skal være unge bosiddende i Kongeriget Danmark mellem 15-30 år. For at være medlem af Vilslevgruppen skal man lide af en alvorlig kronisk sygdom og enten være organtransplanteret eller skulle transplanteres i fremtiden. Efter det 31. fyldte år kan man stadig være medlem med stemmeret, så længe man har været medlem inden det 31. fyldte år. Medlemmer over 31 år, som stadig ønsker at være medlem efter det 31. fyldte år, har ikke adgang til støtte gennem gruppens midler.

  Opfyldes alle øvrige krav om medlemskab, men er man erklæret for syg til transplantation og dermed hverken transplanteret eller skal transplanteres i fremtiden, kan medlemskabet godkendes gennem dispensation. 

 2. Forpligtelser
  Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og leve op til dens formålsbestemmelse. Ingen medlemmer hæfter for foreningens forpligtelser.

 3. Generalforsamling
  Hvert medlemskab giver ret til én stemme på Generalforsamlingen.

 4. Indflydelse
  Medlemmerne udøver deres indflydelse på foreningens Generalforsamling.

 5. Indmeldelse
  Skal ske på foreningens hjemmeside vilslevgruppen.dk. Ved indmeldelsen betales et engangsbeløb på 300 kr., som kontingent for hele medlemsperioden, hvorefter medlemskabet er aktivt.

 6. Eksklusion
  Bestyrelsen kan med 2/3 flertal beslutte at ekskludere et medlem, der handler i strid med foreningens vedtægter eller på anden måde skader foreningen. Et medlem, der er ekskluderet af bestyrelsen, kan kun genoptages med samtykke fra Generalforsamlingen, og det skal vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte.

  Anmodning om indbringelse af bestyrelsens beslutning på Generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt til foreningens bestyrelse senest 4 uger efter, at foreningen har ekskluderet medlemmet.

 7. Udmeldelse
  Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse på mail til foreningen på mail info@vilslevgruppen.dk. Ved udmeldelse af foreningen senere end 14 dage efter indmeldelse, eller hvis der er udøvet/udbetalt støtte gennem ansøgning fra det pågældende medlem, refunderes medlemmets kontingent ikke.


§5 Generalforsamling


Generalforsamling

 1. Generalforsamlingen er Vilslevgruppens øverste myndighed.

 2. Ordinær Generalforsamling
  Der afholdes ordinær Generalforsamling 1 gang hvert år i fjerde kvartal.

 3. Ekstraordinær Generalforsamling
  Der indkaldes til ekstraordinær Generalforsamling, hvis mindst 1/2 af bestyrelsens medlemmer eller 1/2 af foreningens medlemmer finder det nødvendigt og fremsætter begrundet ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling skal ske med 1 måneds varsel og den skal indeholde dagsorden for den ekstraordinære Generalforsamling.

 4. Indkaldelse
  Der indkaldes til Generalforsamling med 1 måneds varsel. Indkaldelsen sendes via e-mail til foreningens medlemmer og offentliggøres desuden på foreningens hjemmeside Vilslevgruppen.dk. Bestyrelsen har ansvaret for at indkalde til Generalforsamling. Enhver indkaldelse til Generalforsamling skal indeholde en dagsorden.

 5. Dagsorden
  Dagsorden for den ordinære Generalforsamling skal indeholde følgende:

  - Valg af dirigent, referent og stemmetæller
  - Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forgangne år
  - Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  - Valg af medlemmer til bestyrelsen
  - Valg af revisor
  - Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  - Eventuelt

 6. Møderet & stemmeret
  Mødeberettiget på Generalforsamlingen er alle medlemmer. Foreningens Driftsgruppe kan forlange, at der sker skriftlig tilmelding til Generalforsamlingen senest 2 uger inden mødet afholdes. Stemmeberettiget på
  Generalforsamlingen er alle fremmødte medlemmer, der har været medlem af foreningen i mere end 3 måneder, regnet fra tidspunktet for Generalforsamlingens afholdelse.

  Hvert medlemskab har én stemme. Der kan ikke mødes ved fuldmagt.

 7. Forslag til Generalforsamlingen
  Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære Generalforsamling samt forslag til valg af bestyrelsesformand og bestyrelsesmedlemmer og vedtægtsændringer, skal fremsættes skriftligt og være Driftsgruppen og bestyrelsen i hænde senest 2 uger før Generalforsamlingen.

  Såfremt forslag til valg af bestyrelsesformand eller bestyrelsesmedlemmer skal behandles på Generalforsamlingen, skal de nye kandidater til bestyrelsesposterne angives i indkaldelsen.

  Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på Generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Forslag til vedtægtsændringer vedtages, hvis 2/3 af stemmerne er for forslaget.

  Alle øvrige forslag vedtages ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende

 8. Referat & afstemning
  De beslutninger og afstemninger, som foretages på Generalforsamlingen føres til referat. Referatet underskrives af referenten og dirigenten. Afstemning foregår ved håndsoprækning.

 9. Dirigenten
  Generalforsamlingen ledes af dirigenten, som vælges af forsamlingen. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling.

 10. Udgifter
  Foreningen betaler for udgifterne forbundet med afholdelse af Generalforsamlingen.


§6 Bestyrelsen


Bestyrelsen

Generelt

 1. Foreningens daglige ledelse og ansvaret for økonomien forestås af bestyrelsen, som vælges på Generalforsamlingen.

 2. Sammensætning
  Bestyrelsen, der vælges af Generalforsamlingen består af 3-9 medlemmer. Stifterne af foreningen, Karoline Gyldenstjerne, Anne-Dorte og Ole Vilslev er fødte medlemmer af bestyrelsen. De fødte medlemskaber af bestyrelsen udløber ved den ordinære generalforsamling i 2025.

 3. Arbejdsgang og opgaver

  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer - og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsens fornemste opgaver er at sikre, at den daglige ledelse varetages af den af bestyrelsen udpegede daglige leder, at kommunikere om foreningens arbejde, samt aktivt at arbejde for, at der skaffes midler til foreningens arbejde.

  Bestyrelsen udstikker således retningslinjer for Driftsgruppen og den daglige leder og træffer beslutninger af usædvanlig art og af stor betydning for foreningen. Påser at forvaltning af de betroede midler foregår på forsvarlig vis, og at lovgivningens krav om bogføring er overholdt samt godkender årsregnskabet.

  Bestyrelsen udarbejder en skriftlig forretningsorden. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan direkte udgifter, forårsaget af hvervet som bestyrelsesmedlem, refunderes, forudsat, at foreningen har midler til det. Efter bestyrelsens skøn kan der til formanden fastsættes et beløb til dækning af repræsentations- eller andre udgifter.

 4. Valg og genvalg
  Valgbar for bestyrelsen er foreningens fysiske medlemmer eller potentielle kandidater med særlige kompetencer som tilgodeser §6.5. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.

  Der afholdes valg til bestyrelsen på Generalforsamlingen. Valg til bestyrelsen finder sted første gang efter 2 år, når alle i bestyrelsen har siddet i 2 år. Ved første valg til bestyrelsen, er det kun halvdelen af bestyrelsen, der er på valg. Herefter er halvdelen af bestyrelsen på valg hvert år.

  Medlemmer i bestyrelsen vælges på Generalforsamlingen og kan henholdsvis genvælges.

  Hvis mere end halvdelen af bestyrelsen er på valg, kan bestyrelsens formand vælge at udskyde valget på enkeltstående bestyrelsesmedlemmer til næste års Generalforsamling. Dette for at sikre en naturlig til-/afgang i bestyrelsen. Udskydelse af valget kræver accept fra det enkelte bestyrelsesmedlem.


 5. Kompetencer
  Bestyrelsen skal til hver en tid være sammensat så den har komplementære kompetencer, der modsvarer foreningens formål, behov og udvikling. Det kan for eksempel være inden for kommunikation, markedsføring, fundraising, jura, økonomi, organisationsudvikling, forskning samt sundhedsfagligt personale og personer der har erfaring med organdonation, transplantation, herunder, kirurger, læger, sygeplejersker samt patienter og pårørende med stor indsigt i organdonation og transplantation.

 6. Bestyrelsesmøder
  Formanden indkalder bestyrelsen, når det skønnes nødvendigt, dog mindst 2 gange årligt. Formanden afgiver på hvert bestyrelsesmøde orientering. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger i bestyrelsen vedtages med simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende. I tilfælde af formandens fravær varetages dennes opgaver af næstformanden, og næstformandens stemme er i så fald afgørende i tilfælde af stemmelighed.

  Endvidere skal formanden indkalde bestyrelsen, hvis et medlem af bestyrelsen, driftsgruppens daglige leder eller revisor fremsætter begæring herom. Indkaldelser skal ske med mindst én uges varsel. Bestyrelsen kan hasteindkaldes, hvis alle i bestyrelsen accepterer det. Bestyrelsesmøder kan afholdes fysisk, telefonisk eller online.

 7. Referat
  Der optages referat af hvert bestyrelsesmøde af bestyrelsens næstformand. Dette sendes til at alle bestyrelsesmedlemmer senest 14 dage efter bestyrelsesmødets afholdelse. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutninger, har ret til at få dette noteret i referatet. Samme ret har driftsgruppen.

 8. Frafald og fratrædelse
  Udtræder et bestyrelsesmedlem af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen hurtigst muligt et nyt medlem til den ledige bestyrelsespost. Bestyrelsen skal enstemmigt godkende det nye bestyrelsesmedlem. Finder bestyrelsen, at der ikke findes et medlem i foreningen, der opfylder de kompetencer jf. § 6.5, som bestyrelsen skal besidde for at kunne arbejde optimalt, så kan bestyrelsen vælge at konstituere et nyt medlem udenfor foreningen.

  Såfremt det konstituerede bestyrelsesmedlem ønsker at blive siddende i bestyrelsen, skal vedkommende stille op til valg til bestyrelsen på den næstkommende Generalforsamling. Her beslutter foreningens medlemmer ved afstemning om det konstituerede bestyrelsesmedlem kan fortsætte sit virke i bestyrelsen for 2 år.

 9. Daglig drift
  Bestyrelsen udpeger driftsgruppen på mellem 2-4 medlemmer med en daglig leder, og kan vælge at uddelegere ledelsen helt og aldeles til driftsgruppen. Den daglige leder deltager i bestyrelsens møder – og denne har kun stemmeret på møderne, forudsat at denne sidder som bestyrelsesmedlem. Øvrigt personale, der arbejder i foreningens driftsgruppe, kan deltage i møderne eller udpege en observatør, der deltager i møderne – alle uden stemmeret. Driftsgruppen er ulønnet, dog kan direkte udgifter, forårsaget af hvervet som medlem af den daglige drift refunderes, forudsat at foreningen har midler til det

 10. Fond
  Hvis det giver mening, skal bestyrelsen arbejde målrettet på at stifte en fond, som skal støtte op om Vilslevgruppens formål. Dette kan enten ske ved at omdanne Vilslevgruppen til en fond eller ved at oprette en særskilt fond. Metoden og den endelig beslutning er op til bestyrelsen, som også kan beslutte at nedlægge denne idé, såfremt den ikke gavner foreningen i tilstrækkelig grad.


§7 Tegningsret og hæftelse


Tegningsret og hæftelse

 1. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand eller et flertal af bestyrelsen.

 2. Driftsgruppen er bemyndiget til at tegne foreningen overfor foreningens bank, herunder at råde over dankort, kreditkort og netbank. Bestyrelsen kan endvidere meddele anden prokura (fuldmagt) til sekretariatets daglige leder.

 3. Bestyrelsen kan godkende at formanden, den daglige leder og/eller kassereren kan råde over dankort og netbank til foreningens bankkonto alene eller hver for sig.

 4. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en, efter foreningens forhold, forsvarlig og tilfredsstillende måde.

 5. For foreningens forpligtelser hæfter alene for patientforeningens formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer personlig hæftelse for de for foreningen påhvilende forpligtelser.

 6. Foreningens hjemsted følger den til enhver tid siddende formand eller næstformand.


§8 Regnskab og økonomi


Regnskab og økonomi

 1. Regnskabsåret følger kalenderåret

 2. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af Generalforsamlingen. Såfremt foreningens indtægter er under 500.000 kr. om året - og der ikke modtages støtte fra instanser der kræver, at revisoren skal være statsautoriseret, bortfalder kravet herom.

 3. Det reviderede regnskab, med kommende årsbudget, skal være fremsendt til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære Generalforsamling.

  Alle spørgsmål af ekstraordinær karakter eller af stor betydning skal forelægges for og godkendes af bestyrelsen. Det gælder økonomiske dispositioner vedrørende beløb på mere end 20.000 kr., som ikke er godkendt i budgettet eller i forbindelse med specifikke projekter. Større forpligtelser i budgettet og projekter, eksempelvis donationer eller ansættelser, kan kun indgås når funding er tilvejebragt og efter bestyrelsens godkendelse.


§9 Vedtægtsændringer


Vedtægtsændringer


 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af Generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer jf. §5.7


§10 Opløsning af foreningen


Opløsning af foreningen

 1. Opløsningen af foreningen kan kun ske på en Generalforsamling.

 2. Vedtagelse kræver et flertal på 2/3 af Generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 3. Vedtagelse kan dog også ske med et simpelt flertal af de på Generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede, såfremt det sker efter enstemmig indstilling fra den samlede bestyrelse.

 4. Opløses foreningen herefter, ved beslutning truffet i overensstemmelse med §10.1, §10.2 eller §10.3, skal foreningens likvidationsprovenu eller overskud ved opløsningen tilfalde en anden almennyttig forening/organisation, som arbejder for at forbedre organdonation eller forholdene for de danskere og deres pårørende, som står på ventelisten til et nyt organ. Foreningen/ organisationen skal være hjemmehørende her i Danmark eller et andet EU/EØS land.

 5. Afviklingen af foreningen, efter beslutningen om foreningens opløsning, forestås af bestyrelsen.
Vilslevgruppens vedtægter blev senest opdateret og godkendt af bestyrelsen og driftsgruppen ved foreningens stiftende generalforsamling 26. november 2023